Димо Чешмеджиев

д-р Димо Чешмеджиев е доцент към Катедра Етнология на Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Роден е през 1960 г. Завършва история във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ през 1982 г. От завършването си до 1985 г. работи в системата на държавните архиви и музеите, а в периода 1985–1990 г. – в Единния център по социология и философия при БАН. През 1990 г. защитава докторат на тема „Кирил и Методий в българската историческа памет през Средните векове“. До 2005 г. е научен сътрудник по средновековна история в Института по история при БАН. Специализира във Франция, Италия и Ватикана. От 1990 г. е хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 2005 г. – редовен доцент в същия универститет по средновековна българска история и култура. Научните му интереси са съсредоточени в проучването на редица въпроси от културната и религиозна история на средновековна България. Особено място в тези интереси заема кирило-методиевската проблематика. С нея естествено са свързани и изследванията на автора за покръстването на българите и първоначалното устройство на българската църква.

Прояви с участието на Димо Чешмеджиев