Публични прояви

Публичните прояви, организирани от сдружение ХАРТА, имат няколко основни цели:

  • Заостряне на вниманието на обществото към важни проблеми на деня и на човешкото съществуване изобщо и предизвикването на дискусия по тях в публичното пространство;

  • Компетентно и убедително представяне на християнския светоглед и на християнско становище по актуалните въпроси на обществото;

  • Културна апологетика. Представяне и дискутиране върху общохристиянски ценности, чрез средствата на различните изкуства;

  • Влизане в жив и непосредствен контакт с наши съмишленици или опоненти и изобщо с всички граждани, вълнуващи се от светогледни теми.


Различните типове публични прояви, организирани от сдружение ХАРТА, са лекции, дискусии и други.

* *

Ако сте заинтересувани от публичните прояви на ХАРТА, имате въпроси, желаете да се включите в тях или да ги подпомогнете по някакъв начин, свържете се с нас, като отбележите „Екип Публични прояви“ във формуляра за контакти.