Проект „Мост“

Насоченост

Проекти от тип „Мост“ целят да подпомогнат партньорски християнски организации или местни църкви в ефективното християнизиране на социални групи с определен профил студенти, пенсионери, хора с дадена професия)или на хора с повишен интерес по различни теми от светогледен характер, които могат да се разглеждат и обсъждат на публични прояви,организирани от сдружение ХАРТА.

Подпомагането се осъществява в две направления:

 • Разработване на подход и създаване на работещ модел за изучаване на Библията и успешно въведение в християнството в малки групи чрез ефективна апологетика във фрагментираното и неориентирано българско общество.
 • Практическо обучение по апологетика на водачи и служители от партньорски организации, както и на бъдещи сътрудници или членове на сдружение ХАРТА.

Дейности на сдружение ХАРТА в рамките на проекта

Публични прояви

 • Кратка поредица от лекции по определена тема, с възможност за повече въпроси и дискусия
 • Кратка поредица от публични дискусии по определена тема или по серия от взаимосвързани теми
 • Публичен дебат по определена тема с възможност за провеждане на последваща дискусия в по-малък кръг

Примерни теми: научна апологетика (наука и вяра), актуални обществени въпроси, киновечери, сравнителна религия (съпоставка на светогледи). Темите се уточняват съвместно с нашите партньори; разчитаме на техните предложения!

Места на провеждане: университети, читалища, зали, клубове

Съпътстваща медийна дейност

 • Публикации по темата в електронното списание harta-bg.info
 • Публикуване на дебати
 • Изясняване на принципите на водене на дебат
 • Интервюта/клипове по темата

Обучение по апологетика
(В подготвителната фаза: вътрешни семинари за членове на партньорските организации)

 • Културна апологетика: дискусия върху филми и други произведения на изкуството (напр. литературни четения)
 • Практическа апологетика: умения за водене на дискусия, преход от злободневни към светогледни въпроси
 • Частна апологетика: теми, вълнуващи хората от определени целеви групи

Места на провеждане: местни църкви, офиси на партньорската организация

Основни стъпки в осъществяването на проекта

Подготвителна фаза (1-2 години)

 • Изработване и договаряне на съвместен план с партньорските организации, включващ принципи на съвместната ни дейност, както и типа прояви, които искаме да осъществим.
 • Кратко обучение по апологетика на водещи на групи за изучаване на Библията, с практическа част: включването им в публични или медийни прояви на сдружение ХАРТА.
 • Съвместно разработване на модули по проекта: съчетание от определени публични и медийни прояви на сдружение ХАРТА и включване на заинтересовани измежду присъствалите на тях в малки групи за изучаване на Библията.

Изпълнителна фаза (2 години)

 • Работа по въведение в християнството в малки групи (партньорска организация)
 • Периодични дискусии или публични прояви с апологетичен характер (сдружение ХАРТА)

Взаимни ползи от проекта

За партньорските организации

 • Събуждане на духовния интерес в разумни и активни хора, чрез подходяща и творческа апологетика. Това е подготвителен етап преди същинското въведение в християнската вяра, с която ще се занимава партньорската организация.
 • Подкрепа от страна на ХАРТА при разгръщане на дейността на партньорската организация: лектори и участници в публични дискусии, обмен на идеи, подпомагане с материали.
 • Придобиване на апологетична подготовка от служителите на партньорските организации.

За сдружение ХАРТА

 • Установяване на дълготрайно партньорство и развиване на съвместна обществена дейност по места вместо организиране на отделни, несвързани помежду си публични прояви.
 • Привличане на потенциални бъдещи сътрудници и членове на сдружението, които понастоящем работят с партньорската организация, но в по-далечно бъдеще няма да останат в нея (напр. студенти), или мотивиране на будни вярващи от местните църкви да се включат в едно вълнуващо служение.
 • Изграждане на адекватна, съвременна практическа апологетика, подпомагаща въведението в християнството на хора от различни групи.

Ако сте заинтересувани от проекта „Мост“ и желаете да се включите в него или да го подпомогнете по някакъв начин, свържете се с Управителния съвет на ХАРТА чрез формата за контакти.