Християнство и култура I част: Вражда, приятелство, попечителство или партньорство?

С участието на: 
Наталия Христова
С участието на: 
Тодор Велчев
23 март, 2014 - 17:00

Тази дискусия е част от поредица от две публични дискусии, засягащи взаимодействието на християнската вяра и културата, в която тя е проповядвана.

Анотация:

Културата е творчески процес на претворяване и преобразяване на света. Тя представлява съвкупност от модели или образци за човешката дейност в обществото и от изразни средства, чрез които се подчертава тяхната значимост. Затова културата неизбежно отразява светогледа и ценностите на своите създатели.

Оттук и нееднозначното отношение на християните към културата. В църковната история наблюдаваме голямо многообразие от становища: от пълно отхвърляне на „светската култура“, през безразличие към нея, проникване в нея или опит за нейното „въцърковяване“ до напълно безкритичното ѝ възприемане или консумация. Кой от възможните християнски подходи към културата е най-обоснован? И какъв може/трябва да бъде приносът на вярващите в нея?

КОГА: 23 март (неделя), 17 часа
КЪДЕ: I ЕСЦ, ул. Солунска 49, гр. София
ВХОД СВОБОДЕН

Очаквайте скоро и втората част на дискусията:

Християнство и култура. II. Контракултурата на Евангелието в съвременния свят

Чрез Своята Църква Христос твори една нова реалност в падналия свят: реалността на Божието царство. Нарастването на Царството става също чрез нови модели на живот и води до преобразяване на отделния човек и обществото, т.е. това е утвърждаването на една нова култура. Поради принципната ѝ отлика от всяка друга човешка култура можем да я наречем „контракултура на Евангелието“. Как функционира „контракултурата на Евангелието“ в съвременния свят? Предлагат ли християните нови културни модели или възприемат наготово някои от съществуващите? Ако е второто, не е ли това една от причините за все по-отслабващото влияние на Църквата в нашето общество? Полезно е да обсъдим различни идеи как може да се преобърне неблагоприятната тенденция.

С партньорството на: