Нашата ХАРТА

Християнска Апологетика за Разумни, Търсещи и Активни българи

 

България и християнството

Будните и мислещите българи виждат, че нашето общество преживява дълбока криза. На повърхността тя изглежда предимно политическа и икономическа, но коренът й е от духовно и нравствено естество: липса на идеали, към които да се стремим; липса на ценности, върху които да стъпим; липса на ориентири, които да следваме. Затова политическите и икономически преобразования, свързани с приобщаването ни към НАТО и ЕС, не са достатъчни, за да излезем от това състояние.

Ние вярваме, че има изход, който е реален и неочаквано познат — към него ни насочва общото духовно наследство на България и на общността, към която тя се стреми: християнството. Но това духовно богатство у нас е неразработено и неизползвано. За средния българин християнството отдавна е сведено до битова традиция без практическа стойност за живота или е само нравствено начало и въпрос на национална идентичност. Но в основата си християнството е учението на Христос, Който може да откликне на същностната нужда на човека и да запълни духовния вакуум в обществото.

Макар и с двухилядолетна история, Христовото учение не е загубило своята актуалност и предлага ключ към разбирането и решаването на проблемите на съвременните хора. Неговото познаване и осъзнато приемане дават на човека необходимите ориентири и нравствени ценности и издигат идеали за един пълноценен и достоен живот. Така личността придобива истинска свобода, разгръща способността си да твори и става активен фактор за преобразяване на цялото общество.

В какво вярваме ние?

Като християни, ние приемаме общата богословска основа на всички християнски изповедания, утвърдена в Апостолския и в Никео-цариградския символи на вярата, и уважаваме историческите им традиции. Вярваме и в потребността от лично взаимоотношение на човека с Бога и изучаване на Неговото слово (Библията), преоткрити от Реформацията.

Общата вяра в един Господ и Спасител определя и същностното единство на християнския духовен опит. Но неповторимостта на човешката личност и уникалният начин, по който тя взаимодейства с Бога, водят до многообразие в преживяванията, практиките и ритуалите, което трябва да бъде ценено. Затова ние приемаме второстепенните различия между християните, доколкото те не засягат Личността на Исус Христос и Неговото спасително дело.

Ние сме убедени, че отделният християнин и общността на вярващите като цяло (Христовата Църква) имат мисия в този свят: да представят със слово и живот учението на Христос. Това изисква непримиримост към злото в нас и около нас, постоянство в добри дела, отстояване на своята вяра, и предполага активна позиция по важните въпроси на човешкото битие и дейност.

Какви са нашите цели?

  • Да обогатяваме познанията на българските граждани за Библията (автори, историческа достоверност, учение), за християнското богословие и за историята на християнските църкви.

  • Да представяме ясна християнска позиция по актуални въпроси от обща значимост и по вечни теми и да провокираме започването на смислен дебат по тях. Да дадем трибуна на мислещи, търсещи и активни хора, които се вълнуват от тези теми.

  • Да допринесем за възстановяване на самобитната българска интелигенция и за изграждане на християнски ценности и светоглед сред нея, което да доведе до ново Възраждане на България.

Сдружение ХАРТА